INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOLAN ŚRODOWISKO HISTORIA STATUT SAMORZĄD GALERIA ARTYKUŁY LINKI FORUM REDAKCJA KONTAKT Z REDAKCJĄ POGODA MUZYKA19-06-2019 06:41
TŁUMACZ
DZISIAJ
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 47
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: AndrzejSi
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
SEKCJA SPECJALNA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

POLECAMY


MEDIA LOKALNE

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting


Image and video hosting by TinyPic
INFORMACJE PRAWNE

„ BLASKI I CIENIE SAMORZĄDU GMINY KOSZYCE”
ZDANIEM RADNEGO
Spróbuj zapalić maleńką świeczkę, zamiast przeklinać ciemność” - Konfucjusz

Demokracja oznacza min. uczestnictwo w Debacie Publicznej i aby czynić to świadomie obywatel musi zrozumieć sens mechanizmu demokratycznego. Na przykład uchwalenie budżetu, to jedna z najważniejszych kompetencji Rady Gminy, gdyż budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Jest narzędziem planowania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, zarządzania nimi oraz kontroli na zgromadzonymi i wydawanymi środkami finansowymi do czego upoważnieni są mieszkańcy za pośrednictwem wybranej Rady Gminy.


Image and video hosting by TinyPic

Samorząd Gminy Koszyce kadencji 2010 - 2014

(fot.koszyce.gmina.pl)
Konstrukcja budżetu to przede wszystkim jego jawność, polegająca na tym że całość gospodarki finansowej z całą jej szczegółowością jest jawna.

Obowiązkiem Wójta jest poinformowanie mieszkańców o założeniach budżetu. Do 15 listopada winien przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu celem zaopiniowania. Opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej Wójt zobowiązany jest opublikować w terminie 7 dni od daty jej otrzymania i przedstawić przed uchwaleniem budżetu.

Oznacza to , że Rada Gminy może skutecznie wnosić własne poprawki dopiero na etapie procedowania ( w zakresie ograniczonym co uszczegóławiają zapisy prawa). Prawo do podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Gminy , to nie tylko przyjęcie jej w głosowaniu, ale przede wszystkim uprawnienia do kształtowania jej treści i kreowania zadań, które będą realizowane w gminie – poprzedzona obowiązkową debatę budżetową.

Bez zgody Wójta Rada Gminy może między innymi:

- zmniejszyć dochody i / lub wydatki, ale bez zwiększenia deficytu

- zmniejszyć wydatki oraz jednocześnie zmniejszyć deficyt

- zwiększyć dochody, ale wyłącznie przez wskazanie nowych źródeł dochodów

- wprowadzić nowe zadanie do budżetu i odpowiednio zmienić strukturę wydatków w działach

- wskazać inne iż przyjęte przez Wójta w projekcie źródła pokrycia deficytu

- zmniejszyć wydatki na realizację przedsięwzięcia uchwalonego w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, po uprzedniej zmianie uchwałą Rady Gminy zakresu wykonania( wstrzymania) realizacji przedsięwzięcia.„ na ile służebny i twórczy jest wkład Rady w życie wspólnoty gminnej ? „


Przebieg Komisji i obrad Sesji Rady Gminy oraz ich protokoły obrazują na ile służebny i twórczy jest wkład Rady w życie wspólnoty gminnej oraz na ile jest w swym działaniu stanowiącym organem Samorządu Gminnego, a w jakim stopniu tzw. maszynką do głosowania legitymującą swą nagą rację faktem posiadanej siły z osiągniętego zwycięstwa wyborczego, tym samym zajętej uprzywilejowanej dominującej siły komitetów Koszyce 2014 oraz PSL.

Z uwagi, że w demokracji stawiamy na rozwój osobowości więc grono jakim jest rada nie jest zdyscyplinowane brutalnym rozkazem. Niemniej są metody łagodniejsze i po dobroci nawet skutki można osiągnąć lepsze, bo jak mawiał pan Zagłoba – „ w cudzoziemskich wojskach to tam rozkazy są, a u nas się mówi panie bracie, bądź łaskaw, a idź i on pójdzie i jeszcze więcej zrobi niż ten który rozkaz otrzymał”
.
Tak tez sobie tłumaczę ocenę twórczej roli Rady dokonaną dnia 28 listopada 2013 roku przez Radną Panią Alinę Robak, charakteryzując jakoby jest zależnością kluczową, że czym Rada Gminy Koszyce rzadziej obraduje tym większe są oszczędności budżetowe i hojność Pana Wójta dla dnia Kobiet, spotkania emerytów i rencistów itp.

Grono radnych które nie toleruje żadnej władzy poza własną , popiera kolejny budżet iż jest , że mucha nie siada, więc mamy go przyjąć do realizacji z radością oczywiście i bez dyskusji jak w Związku Radzieckim powszechnie i bez zastrzeżeń. Wtedy nam będzie dobrze i im będzie dobrze, a im nawet lepiej niż nam i o to chodzi.

Stąd wpływ działania mniejszości w radzie w zakresie gospodarczym jest tolerowany do próby wzięcia udziału w dyskusji, zgłaszania propozycji poprawek do uchwał, zadawania pytań Wójtowi, wnoszenia interpelacji i zdania odrębnego do protokołów.

To ma skuteczność, choć nie zawsze, gdyż często większość rady zachowuje się jakby byli państwem w państwie nie respektują przepisów Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla przykładu np. w Polsce obowiązuje przepis art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym radny nie może brać udziału w głosowaniu Rady Gminy ani Komisji jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Dotychczas dwukrotnie tj. w 2011 i 2012 roku wnioskowałem o jego przestrzeganie a szczególnie - o wyłączenie brania udziału w głosowaniu radnych będących inkasentami podatku rolnego, nad ustaleniem jego wysokości( 8% z zebranego podatku otrzymują inkasenci).

W Polsce obowiązuje interpretacja że, uchwały Rady Gminy stanowione zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy o Samorządzie Gminnym na obszarze gminy, mają taką samą moc jak Ustawy, Poprzez określenie uchwałą Rady Gminy osoby inkasenta , pomiędzy gminą i inkasentem zostaje nawiązany stosunek administracyjno – prawny nie wymagający dla swojej skuteczności wyrażenia woli przez adresata normy prawa miejscowego.

W roku 2012 Przewodniczący Rady Gminy Koszyce Pan Tadeusz Nawrot , przewodnicząc obradom Sesji poddał pod głosowanie czy radni mają się zastosować do tego wymogu ustawy.

W głosowaniu wzięła udział większość radnych ( w tym radni inkasenci) „przegłosowując ustawę”, że inkasenci mogą głosować w sprawie wysokości podatku rolnego ( tj. ceny kwintala żyta do podatku rolnego) i inkasenci brali czynny udział w głosowaniu podatku rolnego na 2013 rok.


Inkasent, radny, członek Komisji Rewizyjnej Pan Jan Kozakowski w dniu 28 listopada 2013 roku przewodnicząc obradom połączonych Komisji zaapelował o poparcie stawki 55 złotych za kwintal żyta do podatku rolnego.

Zauważyć należy, że przyjęcie uchwały z naruszeniem prawa skutkować może uchyleniem uchwały obniżającej cenę żyta do obliczenia wymiaru podatku rolnego, tym samym skutkować maksymalną stawką w wysokości 173 złotych/ hpa.

Z uwagi, że „ prawda to nie zawsze głos większości” ( JP II) moje działania dotychczasowe jako radnego koncentruję na budowie fundamentów dla działań społeczno – publicznych poprzez wspieranie idei samorządowej, budowę społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego ( interpelacje w sprawach: uregulowania Statutu Gminy Koszyce względem obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej, prawidłowego funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koszyce, uruchomienia Internetowego Biura Obsługi Interesanta, pomocy dla wznowienia Spółek Wodnych, poprawy oświetlenia dróg publicznych itp., itd.)

Działania prorozwojowe uwzględniają : przeciwdziałanie spekulacji społecznej, związek moralności ze służbą społeczną, niewyłączanie kogo kol wiek spod obowiązującego prawa.

Właściwie funkcjonująca Informacja Publiczna to podstawa by można oczekiwać rozwoju i zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, co zresztą werbalnie nikt nie kwestionuje.

Natomiast jeśli chodzi o praktykę, przykład działań Wójta Gminy Koszyce odzwierciedla rzeczywistość utrudniania i blokowania mieszkańcom dostępu do informacji publicznej których jest szereg.

Jednym z elementów zniechęcania i utrudniania dostępu do informacji publicznej to żądanie z góry wpłaty opłaty za jej formę uwierzytelnioną.

Jako obywatel i członek Rady Gminy Koszyce, związany ślubowaniem prawu i dobru publicznemu służąc, samowolę Wójta Gminy Koszyce mgr Stanisława Rybaka dotyczącą interpretacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, zobowiązany byłem Wysokiemu Sądowi pod ocenę przedłożyć.

Z uwagi, że sprawa ta jest o charakterze publicznym w załączeniu przedkładam Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z jego Uzasadnieniem – do wiadomości mieszkańców Gminy Koszyce.W Radzie Gminy panują dwie opinie tj. organiczna i anarchiczna .


Opinia organiczna polegająca na działaniu zmierzającym do zachowania przy życiu organizmu osłabionego ciężką chorobą uzależnienia punktem ciężkości poza Radą, poprzez usunięcie chorych praktyk, tak aby spełniała funkcje wypływającą z jej natury bytu oraz opinia anarchiczna tj. strojąca się w różne pozory demokracji, liberalizmu i postępu.

Członek Komisji Rewizyjnej Pan Kozakowski w dniu 28 listopada 2013 roku przewodnicząc obradom Komisji Rady Gminy Koszyce w swej wypowiedzi wyraził pogląd, że poddawanie ocenie Sądu praktykę działań Wójta to akt szkodliwy naszej wspólnoty gminnej, ponadto wynika z niego zarazem wiele kłopotliwych pytań mieszkańców dla niego czym czuje się urażony i zaapelował natarczywie o zaniechanie przedmiotowych działań wyjaśniająco – kontrolnych z mojej strony.

Natarczywa propozycja a wręcz żądanie Pana Kozakowskiego wskazuje na posiadany talent, jak żeby inaczej , tyle że mały, gdyż błędnie dokonał selekcji osobnika do operacji na mózgu bez znieczulenia, dla zniewolenia metodą duraczenia. Zatem i zbyt zuchwałym jest żądanie, abym świadomie i dobrowolnie wyrzekł się wolnej woli, co w rozumieniu chrześcijańskim przesądza o podobieństwie Bożym w człowieku, zmiany kultury, która dostarcza człowiekowi kategorii przy pomocy których on myśli, ocenia, porównuje i wybiera.

Wydane Wyroki Sądu to zapewne porażka dotkliwa dla samowoli urzędniczej, więc na froncie ideologicznym potrzebne są zmiany poważne, od czego sama zasada nie ulegnie zmianie, ale trzeba jednak jakoś postawione przed wyborcami zdanie ideologiczne zabezpieczyć tj. wytwarzanie społecznych masowych nastrojów. Bardzo dużo od masowych nastrojów zależy np. kogo ludzie, wyborcy obdarują większym zaufaniem.

Pomysł, aby akurat tam, gdzie te masowe nastroje są wytwarzane, nikt się tym nie interesował i był pozbawiony wszelkiego nadzoru, jest założeniem zuchwałym i przez tą zuchwałość całkowicie błędną, otóż przede wszystkim tam potrzebny jest nadzór i sprawowany winien być należycie,

Zadanie kilku moich pytań z zakresu projektu budżetu jako radnego Skarbik Gminy Koszyce określiła jako straszenie Izbą Obrachunkową której się nie boi.

Na ile ta wypowiedź godna jest obowiązującego Kodeksu etycznego pracownika Urzędu Gminy ?Na postawione pytania o wyjaśnienie czy:

- prawidłowym jest stawianie wymogu przez Urząd Gminy Koszyce podpisania umowy nakładającej obowiązek krycia 15% kosztów kwalifikowanych w programie usuwania azbestu przez osobę niebędącą przedsiębiorcą ?

- brak w projekcie budżetu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej ( poza zaległościami) oznacza zaniechanie poboru tej opłaty w roku wyborczym 2014 ?

- poprawy oświetlenia dróg publicznych w gminie nie blokuje plan obniżenia wydatków budżetu na oświetlenie o 24 tysiące złotych tj. z kwoty 174 tys./ 2013 do kwoty 150tys./2014

- z czego wynika założony spadek dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy ?

na obecną chwilę odpowiedzi wyjaśniającej nie otrzymałem.


Radny Gminy Koszyce
Tadeusz PolakW załączeniu,

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2013 ROKU sygn. akt. II SAB/Kr 194/13Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPicDokumenty udostępnione przez radnego Tadeusza Polaka do informacji publicznej mieszkańców Gminy Koszycered. SYDNEI
Komentarze
wojtek 28 dnia grudzień 13 2013 19:14:50
CHCIAŁBYM PRZY OKAZJI APELU O JAWNOŚĆ INFORMACJI PUBLICZNEJ ZAAPELOWAĆ I DO PANA POLAKA ABY RZETELNIE PRZEDSTAWIŁ PEŁNĄ WERSJĘ INTERWENCJI W WOJEWÓDZTWIE W SPRAWIE KOMUNALIZACJI DZIAŁKI , BO TO CO JEST PRZEDSTAWIONE NA STRONIE TO ZALEDWIE UŁAMEK PRAWDY SPRYTNIE ZMANIPULOWANEJ. AKURAT DZIŚ ROZMAWIAŁEM Z PANIĄ Z WOJEWÓDZTWA I JESTEM PRZEKONANY , ŻE INTERWENCJA RADNEGO WCALE NIE PRZYŚPIESZYŁA PRZEKAZANIA DZIAŁKI NR 41 , A WRĘCZ WSTRZYMAŁA .
wojtek 28 dnia grudzień 13 2013 19:29:59
A O DEMOKRACJI TO PAN POLAK PIĘKNIE TYLKO POTRAFI MÓWIĆ I OD INNYCH WYMAGAĆ ALE WYSTARCZY ŻE PRZYPOMNĘ SOBIE ZEBRANIE WIEJSKIE Z POPRZEDNIEGO ROKU W SPRAWIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO KIEDY TO PRZEDSTAWIŁEM NIECO INNĄ PROPOZYCJĘ WYKORZYSTANIA PIENIĘDZY I JAK PAN POLAK ZAREAGOWAŁ NA "SPRZECIW". NIE WIDZĘ ŻADNEJ RÓŻNICY W OPISYWANEJ PRZEZ PANA POLAKA DEMOKRACJI , A PRZEZ NIEGO SAMEGO STOSOWANEJ I NA PODSTAWIĘ WŁAŚNIE TYCH FAKTÓW WNIOSKUJĘ ,ŻE NAJBARDZIEJ W TYM WSZYSTKIM BOLI RADNEGO COŚ INNEGO........
mieszkaniec dnia styczeń 15 2014 21:14:14
i jak tu ma byc w tej wsi cos pozytywnego jak soltys z radnym ciagle tocza wojne!???????????? dziura byla i dziura pozostanie! i w tym roku fundusz znowu poszedl sie je......bo sprawy rowu sa nieuregulowane..inne wsie robia cos za te pieniadze w dolanach sie zwyczajnie je marnuje i traci kolejne szanse...jak nie pomysl z glupia lampa to teraz z rowem...brawo za takie rządy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
PATRONATY MEDIALNE - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
GORĄCA LINIA

Image and video hosting by TinyPic

PORADNIK OBYWATELSKI
MASZ PRAWO UDZIAŁU W SESJACH ORAZ KOMISJACH RADY GMINY

Image and video hosting by TinyPic
(fot.koszyce.gmina.pl)

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. WIĘCEJ

Image and video hosting by TinyPic

DRUKUJ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZNALEZIONE W SIECI
PROSZOWICE....Tadeusz Kościuszko a Ziemia Proszowska

Bp Gurda: „Solidarność” była nośnikiem wartości

FINANSE - Rolnicy narzekają na podatki, ale płacą

KOSZYCE... Sukces gimnazjalistki

DOPŁATY TYLKO DO NAJLEPSZEGO TYTONIU

Proszowice... OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO

KOSZYCE ... Przestarzały zapis będzie usunięty

wspomnienie... Z KSIĄŻNIC WIELKICH DO WATYKANU

BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY BEZ DYSKUSJI

Gościem „PS” był Zdzisław Barszewicz z tygodnika „ECHO”. Tematem rozmowy było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 Października....konferencja powyborcza Prof. Włodzimierza Bernackiego w Bochni

dolany.hpu.pl W SIECI


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Gminy Powiatu Proszowickiego
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY


KOPIOWANIE ORAZ WYDRUK TREŚCI BEZ ZGODY ADMINISTRATORA ZABRONIONY !!!


PRZYJACIELE INTERNETOWEGO SERWISU MIEJSCOWOŚCI DOLANY

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie