DEMOKRACJA INACZEJ ! ???
Dodane przez SYDNEI dnia Grudzień 03 2011 06:10:00Dokonana w dniu 31 sierpnia 2011 roku sprzedaż działki w Jaksicach ( byłe kółko rolnicze) tak jak podobnie sprzedanej kilka lat temu Szkoły Podstawowej w tej miejscowości, przyczynia się do zadania pytania jaki jest powód sprzedaży tych działek mogących spełniać rolę centrum tej miejscowości, służącej aktywizacji gospodarczej, spójności, więzi i podnoszenia jakości życia jej mieszkańcom ??

Rozszerzona zawartość newsa
Dokonana w dniu 31 sierpnia 2011 roku sprzedaż działki w Jaksicach ( byłe kółko rolnicze) tak jak podobnie sprzedanej kilka lat temu Szkoły Podstawowej w tej miejscowości, przyczynia się do zadania pytania jaki jest powód sprzedaży tych działek mogących spełniać rolę centrum tej miejscowości, służącej aktywizacji gospodarczej, spójności, więzi i podnoszenia jakości życia jej mieszkańcom ??(fot. SYDNEI / budynek byłej szkoły podstawowej w Jaksicach wraz z atrakcyjnym wokół terenem )


W związku z przygotowanym projektem uchwały budżetowej na rok 2011, zakładającym wyprzedaż gminnego majątku, w tym działek gruntu w Jaksicach (byłe kółko rolnicze) jako radny Rady Gminy Koszyce podczas odbywającej się w dniu 29 grudnia 2010 roku, Sesji Rady Gminy Koszyce złożyłem niżej cytowany wniosek - " W związku z odnawianiem i rozwojem centrów miejscowości wiejskich w Gminie Koszyce tak jak zrealizowanymi w Przemykowie, projektowanymi w Łapszowie, obietnicy Wójta Rachwałowicom, wnioskuję w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju gminy i założenia strategii rozwoju iż zróżnicowania poziomu rozwoju i jakości życia nie mogą się dziać kosztem najsłabszych części i najsłabszych grup mieszkańców - powstrzymać wyprzedaż działek gminnych w Jaksicach ( byłe kółko rolnicze wraz z sąsiednią działką) celem zachowania możliwości realizacji rozwoju jako centrum wsi Jaksice. Po sprzedaży działki z byłą szkołą podstawową i boiskiem sportowym przedmiotowe działki stanowią jedyne zaplecze dla miejscowości Jaksice i Dolany, dla realizacji tego typu projektu w ramach dążenia do osiągnięcia spójności, więzi i podnoszenia jakości życia"

Wobec tak formalnie złożonego wniosku w toku obrad Sesji Rada Gminy winna była go zweryfikować, lecz tego nie uczyniła.
Przewodniczący Rady prowadził obrady Sesji jak autokratyczny władca - wbrew złożonemu ślubowaniu - " obowiązki radnego sprawować godnie" łamał obowiązujące przepisy prawa ( min. Statut Gminy Koszyce - paragraf 66.1.) czym uniemożliwił radnym przeprowadzenie jakiej kolwiek dyskusji nad projektem uchwały budżetowej przed jej podjęciem. Faktu tego nie wziął również pod uwagę Wójt Gminy Koszyce ogłaszając przetarg, którego następstwem stała się przedmiotowa sprzedaż.

Na zadane moje pytanie - " Jaki jest wynik przetargu działki w Jaksicach(byłe kółko rolnicze) " podczas obrad Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2011 roku, w odpowiedzi na tak postawione pytanie Wójt stwierdził -" sprzedaż działki w Jaksicach się dokonała, był jeden oferent bo pierwszy przetarg był nie skuteczny, zresztą on był już po raz trzeci w ogóle robiony i ten jeden oferent poczynił jedno postąpienie i została ta działka za trzysta jeden tysięcy sprzedana, akt notarialny jest wpisany i to tyle co na dzisiaj. Co on będzie tam robił, trudno powiedzieć, podobno skład opału..."Powyższa informacja jednoznacznie wskazuje, że dokonana sprzedaż nie posłuży aktywizacji gospodarczej, spójności, więzi i podnoszeniu jakości życia mieszkańców Jaksic, Dolan w rozumieniu zadań przypisanych gminie, bądź chociaż zleconych przez gminę do realizacji tych zadań na mocy np. umowy publiczno-prywatnej.

W mojej opinii gospodarowanie majątkiem komunalnym to kwestie bardzo ważne dla ogółu mieszkańców. Dla przykładu w gminie Nowe Brzesko byłą Szkołę Podstawową w Gruszowie potrafiono przekształcić na prężnie działający Ośrodek Dziennej Pomocy Społecznej dla mieszkańców tej gminy.


Sprzedaż Szkoły Podstawowej w Jaksicach wraz z tak obszernym i atrakcyjnym wokół terenem, jak i sprzedaż działki (byłe kółko rolnicze) jest dowodem organizacyjnej i kompetencyjnej niewydolności organów gminy dokonującej sprzedaży przy braku transparętnie merytorycznej analizy co do jej : konieczności, celowości i skutków. Zatem w domyślę wynikać mogła z przesłanek: ratowania budżetu, braku pomysłu lub zwykłego lenistwa ( zajmowania się tym mieniem ), bądź nawet innych subiektywnie prywatnych celów.


W konkluzji stwierdzić należy że zaniechanie zrównoważonego rozwoju gminy jako wspólnoty skutkuje tworzeniem lokalnego zaścianka gminnego, a na to zgody być nie może !

autor: Radny Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Polak
red. SYDNEI