XIV SESJA RADY GMINY KOSZYCE 27 CZERWCA 2017 r.
Dodane przez SYDNEI dnia Czerwiec 17 2017 19:01:46


Informujemy mieszkańców, że w dniu 27 czerwca b.r o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Koszycach odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Koszyce.Porządek Obrad:


1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koszyce za 2016 rok

2. absolutorium dla Wójta Gminy Koszyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Koszyce za 2016 rok

3. zmiany budżetu gminy na 2017 rok

4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koszyce

5. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

6. regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach

7. uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji (Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koszyce)

8. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Koszyce

9. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koszyce

10. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koszyce

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Sesji.


Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW