SESJA BUDŻETOWA RADY GMINY KOSZYCE 1 GRUDNIA 2017
Dodane przez SYDNEI dnia Listopad 27 2017 10:20:05

Informujemy mieszkańców, że w dniu 1 grudnia b.r o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Koszycach odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Koszyce.Porządek Obrad:


1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) uchwały budżetowej Gminy Koszyce na rok 2018
2) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koszyce
3) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
4) przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miejscowości Koszyce
5) podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Koszyce statusu miasta
6) przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Koszyce konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce
7) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
8) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
9) uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
10) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
11) przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Koszyce na rok 2018
12) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Koszyce na rok 2018


13) zmiany uchwały Rady Gminy Koszyce w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich
14) zmiany uchwały Rady Gminy Koszyce w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wchodzącej w skład Centrum Oświatowego w Koszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wchodzącą w skład Centrum Oświatowego w Koszycach
15) regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy Koszyce
16) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, z innymi formami wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszyce
17) utworzenia Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Książnicach Wielkich
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Sesji.


Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW