Samorząd Dolan wnioskuje do Samorządu Gminy Koszyce o kompleksowe rozwiązanie problemów z gospodarką wodną zlewni Dolany i części wsi Jaksice.
Dodane przez SYDNEI dnia Lipiec 07 2018 13:50:36


W związku z powtarzającymi się cyklicznie sytuacjami niebezpiecznymi na drogach publicznych w tym na drodze krajowej Nr 79 relacji Sandomierz – Kraków w miejscowości Dolany, powodując poważne szkody społeczne i indywidualne w majątku substancji drogowej, gruntów rolnych i upraw rolnych oraz gruntów zabudowanych, Zebranie Wiejskie wnioskuje do Samorządu Gminy Koszyce o przeprowadzenie w miejscowości Dolany w trybie pilnym wizji lokalnej Samorządu Gminy Koszyce i mieszkańców Dolan z udziałem przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego, GDDKiA Odział w Krakowie, Starosty Proszowickiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie celem opracowania koncepcji kompleksowego rozwiązania problemów z gospodarką wodną zlewni Dolany i części wsi Jaksice w tym przy drogach publicznych z odprowadzeniem do rzeki Wisły w miejscowości Dolany.
Gospodarka wodna obszaru zlewni Dolany i części wsi Jaksice wynika głównie z ukształtowania obszaru a także z ilości wody opadowej. W Dolanach brak jest rowów melioracyjnych stanowiących odrębne działki ewidencyjne. Jedynie wzdłuż drogi krajowej oraz drogi gminnej ( dz. 167), znajdują się rowy odprowadzające wodę opadową. System tych rowów odprowadza wodę do dolinki w południowej części obrębu. Stan rowu wzdłuż drogi krajowej jest dobry, natomiast rów przebiegający wzdłuż drogi gminnej ( dz. 167) wymaga wydzielenia, włączenia do działki gminnej i poprawy parametrów technicznych. Mieszkańcy dostrzegają potrzebę uregulowania odprowadzenia wody z doliny rozcinającej centralną część wsi oraz systemu dróg na jej zboczach nie wykluczając budowy zbiornika małej retencji. Ten nowy system odwadniający powinien zostać włączony do już istniejącego, przebiegającego wzdłuż drogi krajowej. Należy w związku z tym rozważyć przebudowę rowu wzdłuż drogi krajowej wraz z przepustem pod drogą krajową Nr 79 z uwagi na przewidywane zwiększenie przepływów podczas opadów i roztopów – co musi zostać zrealizowane aby cały system rowów działał sprawnie.

W związku z tym , że w Dolanach brak jest rowów melioracyjnych stanowiących odrębne działki ewidencyjne należy dokonać ich wydzielenia z ich przejęciem ( odpłatnie) od prywatnych właścicieli na majątek Gminy Koszyce. Prywatni właściciele gruntów wyrażają na to wstępne zgody
Jako mieszkańcy uprzejmie prosimy Samorząd Gminy Koszyce o wyznaczenie dogodnego terminu wizji lokalnej dla wzięcia udziału w niej przez wszystkie zainteresowane strony podając odpowiednio termin i miejsce do publicznej wiadomości - czytamy w złożonym wniosku.

Proponuje się wyznaczenie działki Nr 41 obręb Dolany przy drodze krajowej na miejsce spotkania.
Samorząd Mieszkańców ponadto zwraca się do Samorządu Gminy Koszyce, Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Wojewody Małopolskiego, Starosty Powiatu Proszowickiego, GDDKiA Oddział w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie o zaangażowanie i wzięcie udziału w wizji lokalnej z udzieleniem niezbędnej pomocy celem rozwiązania wnioskowanego problemu